Archive for the ‘Stadsdelsnämnden Kista-Rinkeby’ Category

02 april 2008

I stadsdelsnämndsmötet den 27 mars lade vi två nya skrivelser, en om att utreda möjligheterna för barn i Rinkeby-Kista att ta del av naturskolan på Eggeby Gård. Den andra skrivelsen, som även moderaterna ställer sig bakom, handlar om att sätta upp tydliga mål för stadsdelens EU samordning. Vi framförde särskilt förslaget att man det närmsta året bör fokusera på att öka valdeltagande i EU-parlamentsvalet.

Vi såg också till att stadsdelens personal i ett fall skulle slippa betala för sin egen kunskapsutveckling, som medfinansiärer till en studieresa.

Vi lade ett särskilt yttrande om att djärv och avantgardistisk arkitektur behövs i de nya områdena i Kista Gård för att lyfta Kistas profil ytterligare som Stockholms framtid.

Ett ärende i mötet rörde namngivning av namnlösa parker i Rinekby, där berörda nämnder i stan ska tillskrivas. Vi gjorde medskicket att de namn som väljs bör spegla Rinkebys internatiionella karaktär.  Det är inte främmande med ”utländska” namn på platser i Stockholm, vi har ju redan Albano och Frescato till exempel.

11 februari 2008

På torsdag är det möte i stadsdelsnämnden igen.  Ärende 16 är en remiss från stadbyggnadskontoret angående den nya bebyggelsen runt Kista Gård.  Ni kan läsa ärendet i sin helhet på http://insyn.stockholm.se/rinkebykista/document/2008-02-14/Dagordning/16/16%20Bilaga.pdf

Det står alla invånare fritt att yttra sig under samrådet, och en utställning av SBK:s förslag finns i Kista Bibliotek.

Vi som sitter i SDN för Fp:s räkning kommer att lägga följande yttrande:

Kista är en unik stadsdel i Sverige, en nod i den globaliserade kunskapsindustrin och en mötesplats mellan människor från hela världen.  Högskola, näringsliv, bostadsområden och handeln sjuder av aktivitet och mångfald.  Kista är ett starkt varumärke för stockholm och en modell för hur ytterstäders perifiera områden kan lyftas genom gemensamma anstängningar från akademi, företag, kommers och politik.

 

Framtidslöftet som Kista representerar ska avspeglas i dess bebyggelse. Just i Kista behövs en djärvare och mer emblematisk arkitektur är vad som möjligt är i andra delar i Stockholm. Vad som skulle skämma i Vasastan kan skimra i Kista.

 

Fp i Kista stadsdelsnämnd ställer sig odelat positiva till en tät utbyggnad av bostäder och lokaler för verksamheter i Kista. Förslaget lever dock inte upp till de ”höga krav på gestaltningen av området” som man efterstävar.  Man efterstävar i remisstexten ett ”modernt och varierat uttryck” men de arkitektritade förslagen som visas lever inte upp till varken att var samtida eller att vara varierade.  I remissen betonas även att ett samspel mellan det nya området och tidigare bebyggelse är viktigt.  De nya husen samspelar möjligen med betongbrutalismen i miljonprogrammets Husby men inte med Kistas glasinklädda framtidsoptimism.

 

Stadsbyggnadskontoret bör göra ett omtag angående gestaltningen av det nya området och återkomma med ett förslag med starkare landmärkeskaraktär. I omtaget kan man betänka om putsfasader är nödvändiga, om man inte kan ge de nya kvarteren ytterligare stadskaraktär genom att planera för helt sluten bebyggelse (där gårdarna för de boende) och om modern eftersträvansvärd klimatvänlighet kan avspeglas i gestaltningen.

Kista-Rinkeby SDN

20 januari 2008

Hej Liberala vänner,

Det här med en gemensam blogg för Kistaliberalerna är ju jättekul.

Jag passar på att meddela följande om arbetet i stadsdelsnämnden:

I torsdags lade vi två skrivelser. Den ena handlar om att ta bort avspärrningarna från Kista Torg. För att spara på snöröjningspengar har man spärrat av vissa delar av trapporna på torget. Det ser förfärligt skräpigt ut, och det är naturligtvis inte rimligt att rusta upp ett torg för att sedan inte hålla det snöfritt.

Den andra skrivelsen vi lade ber förvaltningen komme med förslag på hur man i sitt eget arbete kan främja toleransen för HBT personer i Kista, både inom förvaltningens verksamheter och inom stadsdelen i stort.

Vi skrev också ett särskilt yttrande till den förestående flytten in i ett nytt förvaltningshus i Kista (pga av sammanslagningen av Kista SDN och Rinkeby SDN). Yttrandet manade förvaltningen att välja milö- och klimatvänliga lösningar i möjligaste mån och inom rimliga budgetramar när man färdigställer de nya lokalerna. Alla partier i SDN, från höger till vänster, ställde sig bakom Fp:s yttrande.

Liberala hälsningar,

Martin Ängeby, ersättare i SDN