Författararkiv

Liberalt riksmöte i Linköping

10 mars 2009

Stämningen var god, EP kandidaterna i gasen och Björklund på hög lägstanivå. Formtoppen kommer med all säkerhet till säsongen 2010.

digitalt engagemang

13 februari 2009

Igår var jag och lyssnade på det senaste från den digitala världen. Webbyrån Daytona hade bjudit in Morris Packer från Bonnier Mobila Tjänster, antropologen Katarina Graffman och superbloggaren Umair Haque från USA.

Kontentan: Vi vet inte vilken teknik och vilka tjänster människor kommer asnvända på webben, men vi vet att de kommer vara digitalt interaktiva, och att vi måste vara där.

//Martin

Dags att äntligen satsa stort på cykeln.

12 februari 2009

Bara 5% av resorna till och från jobbet i Stockholm sker per cykel (antalet cyklister har förvisso ökat med 50% under de senaste 10 åren, men från en ännu lägre nivå). I Köpenhamn, som har mindre snö men mer vind, är motsvarande siffra över 50%.

Jag har precis tagit del av ett seminarium om cykelinvesteringar. Medelcyklisten tjänar ca 31000 i månaden, medelreslängden per cykelresa är 7 kilometer och medeltiden per resa är 29 minuter. Beräkningar som gjorts av Maria Börjesson, Doktor i trafikmodellering, visar att investeringar i cykel i många fall värderas högre än i kollektiv eller vägtrafik. Investeringar som främjar ökad cykling är till exempel cykelställ, cykelbanor och planöverbyggda korsningar.

En annan studie som gjorts av Pelle Envall, doktor i trafikplanering, visar att det är i de kommuner som det finns en speciell plan för cykeltrafiken som också får till cykelinvesteringar och ett ökat cyklande.

Kista är Stockholms största arbetsplats utanför innerstaden. Biltrafiken till Kista ökar ständigt och köerna ut och in i Kista vid rusningstid är betydande. Samtidigt tillhör de arbetande i Kista i mångt och mycket den välbetalda och hälsomedvetna grupp som faktiskt skulle kunna tänka sig att cykla till jobbet om bara förutsättningarna var rimliga. Folkpartiet, och folkpartiet i Rinkeby-Kista, bör ligga på för fler cykelinvesteringar! En bra första stäcka kan vara att lägga en cykelbana längs den sträcka som ska förses med tvärbana 2017. Där finns det ju uppenbarligen redan ett behov av transporter.

Den statlig infrastrukturpropositionen som kom i höstas har målet att cykel och gångtransporter ska öka. Boverket och trafikverken får tydliga instruktioner om att planera för att möjliggöra och stimulera cykeltrafik. Kista är framtiden och här ska vi ligga först med ett miljö och hälsovänligt resande!

Martin Ängeby

Pa gang 2009

11 februari 2009

Arsmote i mandags med trevliga och tappra liberaler i Rinkeby och Kista.  Nu borjar entusiasmen bubbla infor de tva kommande valen, EPvalet i ar och de allmanna valen nasta ar.  Under varen kommer vi att bjuda ut liberala EP kandidater till Husby, hall utkik efter inbjudan har pa bloggen.  Vi tanker oss temat Storstadsfragor och Europa.

Martin, Ordforande

Kistaliberalismen får plats i lokaltidningen

17 april 2008

I lokaltidnigen Mitt i Kista 15 April 2008 syns Kistaliberalserna på två ställen. 

Under ”nyheter i korthet” rapporterar man om en skrivelse som Burhan Yildiz och jag lagt i stadsdelsnämnden om naturundervisning för stadsdelens barn.  Vi gav förvaltningen i uppgift att se om Rinkeby-Kistabarnen kan få del av fältskoleverksamheten på Eggeby Gård.

På insändarsidan har jag fått in en kortis om hur lite oppositionen gjort för boendemiljön i Husby under sin tid vid makten och jag påpekar att privatägaren Wallenstam gjort mer på tre år än Svenska Bostäder gjort på 30.  Ungefär.

Martin Ängeby, Ordförande

02 april 2008

I stadsdelsnämndsmötet den 27 mars lade vi två nya skrivelser, en om att utreda möjligheterna för barn i Rinkeby-Kista att ta del av naturskolan på Eggeby Gård. Den andra skrivelsen, som även moderaterna ställer sig bakom, handlar om att sätta upp tydliga mål för stadsdelens EU samordning. Vi framförde särskilt förslaget att man det närmsta året bör fokusera på att öka valdeltagande i EU-parlamentsvalet.

Vi såg också till att stadsdelens personal i ett fall skulle slippa betala för sin egen kunskapsutveckling, som medfinansiärer till en studieresa.

Vi lade ett särskilt yttrande om att djärv och avantgardistisk arkitektur behövs i de nya områdena i Kista Gård för att lyfta Kistas profil ytterligare som Stockholms framtid.

Ett ärende i mötet rörde namngivning av namnlösa parker i Rinekby, där berörda nämnder i stan ska tillskrivas. Vi gjorde medskicket att de namn som väljs bör spegla Rinkebys internatiionella karaktär.  Det är inte främmande med ”utländska” namn på platser i Stockholm, vi har ju redan Albano och Frescato till exempel.

11 februari 2008

På torsdag är det möte i stadsdelsnämnden igen.  Ärende 16 är en remiss från stadbyggnadskontoret angående den nya bebyggelsen runt Kista Gård.  Ni kan läsa ärendet i sin helhet på http://insyn.stockholm.se/rinkebykista/document/2008-02-14/Dagordning/16/16%20Bilaga.pdf

Det står alla invånare fritt att yttra sig under samrådet, och en utställning av SBK:s förslag finns i Kista Bibliotek.

Vi som sitter i SDN för Fp:s räkning kommer att lägga följande yttrande:

Kista är en unik stadsdel i Sverige, en nod i den globaliserade kunskapsindustrin och en mötesplats mellan människor från hela världen.  Högskola, näringsliv, bostadsområden och handeln sjuder av aktivitet och mångfald.  Kista är ett starkt varumärke för stockholm och en modell för hur ytterstäders perifiera områden kan lyftas genom gemensamma anstängningar från akademi, företag, kommers och politik.

 

Framtidslöftet som Kista representerar ska avspeglas i dess bebyggelse. Just i Kista behövs en djärvare och mer emblematisk arkitektur är vad som möjligt är i andra delar i Stockholm. Vad som skulle skämma i Vasastan kan skimra i Kista.

 

Fp i Kista stadsdelsnämnd ställer sig odelat positiva till en tät utbyggnad av bostäder och lokaler för verksamheter i Kista. Förslaget lever dock inte upp till de ”höga krav på gestaltningen av området” som man efterstävar.  Man efterstävar i remisstexten ett ”modernt och varierat uttryck” men de arkitektritade förslagen som visas lever inte upp till varken att var samtida eller att vara varierade.  I remissen betonas även att ett samspel mellan det nya området och tidigare bebyggelse är viktigt.  De nya husen samspelar möjligen med betongbrutalismen i miljonprogrammets Husby men inte med Kistas glasinklädda framtidsoptimism.

 

Stadsbyggnadskontoret bör göra ett omtag angående gestaltningen av det nya området och återkomma med ett förslag med starkare landmärkeskaraktär. I omtaget kan man betänka om putsfasader är nödvändiga, om man inte kan ge de nya kvarteren ytterligare stadskaraktär genom att planera för helt sluten bebyggelse (där gårdarna för de boende) och om modern eftersträvansvärd klimatvänlighet kan avspeglas i gestaltningen.

Europacirkeln

30 januari 2008

Fyra Kistaliberaler träffade Isa Turan som berättade om stadsdelsförvaltningens arbete med EU-frågor.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning får 300,000 kr om året från Europeiska Kommissionen, i huvudsak för informationsarbete.  Mer pengar finns att hämta om det finns bra projektidéer.  Förvaltningen har tidigare haft en heltidsanställd EU samordnare (Isa), denna tjänst innehåller numera även andra uppgifter.

Informationsarbetet riktar sig (hittils) mot fyra grupper: Lärare, föreningar, pensionärer och företagare.

Efter informationsträffen slog vi oss ner på närliggande restaurang och diskuterade idéer om hur förvaltningen och Kistaliberalerna kan vidare levandegöra de gemensamma europeiska institutionerna i Rinkeby och Kista. Bland annat diskuterades (1) möjliga evenemang där man diskuterar EU:s relationer med länder som stadsdelens invånare har anknytning till, exempelvis Turkiet. Detta skulle möjligen kunna organiseras i samarbete med studieförbundet vuxenskolan.

(2) att närmare studera vad EU vill inom innovationspolitiken, och koppla detta till Kista Science City.

(3) att organisera ett seminarium på temat migration inom och utanför Europa, eventuellt i samarbete med Fp:s frihetliga nätverk som går i liknande tankar.

(4) studieresor för förvaltning, nämnd och/eller Folkparti, inte till Bryssel utan till någon region/stadsdel i Europa som brottas med liknande utmaningar och möjligheter som Rinkeby-Kista, och på detta sätt öka känslan för det verkliga innehållet i EU sammarbetet, att vi är Europeer tillsammans.

Vi diskuterade även svårigheten för människor att identifiera sig med Europa och de Europeiska institutionerna. Det noterades att Kommissionens beskickning i Stockholm är ganska osynlig och vi funderade på om den hysas in i en mer emblematisk byggnad av landmärkeskarraktär, till exempel Strömsborg som ju ligger mitt i pärlbandet av landstingshus, stadshus, riksdagshus och kungahus.

I övrigt diskuterades innehållet i nästa träff, vilket cirkelledaren kommer att meddela.

Kista-Rinkeby SDN

20 januari 2008

Hej Liberala vänner,

Det här med en gemensam blogg för Kistaliberalerna är ju jättekul.

Jag passar på att meddela följande om arbetet i stadsdelsnämnden:

I torsdags lade vi två skrivelser. Den ena handlar om att ta bort avspärrningarna från Kista Torg. För att spara på snöröjningspengar har man spärrat av vissa delar av trapporna på torget. Det ser förfärligt skräpigt ut, och det är naturligtvis inte rimligt att rusta upp ett torg för att sedan inte hålla det snöfritt.

Den andra skrivelsen vi lade ber förvaltningen komme med förslag på hur man i sitt eget arbete kan främja toleransen för HBT personer i Kista, både inom förvaltningens verksamheter och inom stadsdelen i stort.

Vi skrev också ett särskilt yttrande till den förestående flytten in i ett nytt förvaltningshus i Kista (pga av sammanslagningen av Kista SDN och Rinkeby SDN). Yttrandet manade förvaltningen att välja milö- och klimatvänliga lösningar i möjligaste mån och inom rimliga budgetramar när man färdigställer de nya lokalerna. Alla partier i SDN, från höger till vänster, ställde sig bakom Fp:s yttrande.

Liberala hälsningar,

Martin Ängeby, ersättare i SDN