Liberalt riksmöte i Linköping

10 mars 2009 by

Stämningen var god, EP kandidaterna i gasen och Björklund på hög lägstanivå. Formtoppen kommer med all säkerhet till säsongen 2010.

digitalt engagemang

13 februari 2009 by

Igår var jag och lyssnade på det senaste från den digitala världen. Webbyrån Daytona hade bjudit in Morris Packer från Bonnier Mobila Tjänster, antropologen Katarina Graffman och superbloggaren Umair Haque från USA.

Kontentan: Vi vet inte vilken teknik och vilka tjänster människor kommer asnvända på webben, men vi vet att de kommer vara digitalt interaktiva, och att vi måste vara där.

//Martin

Dags att äntligen satsa stort på cykeln.

12 februari 2009 by

Bara 5% av resorna till och från jobbet i Stockholm sker per cykel (antalet cyklister har förvisso ökat med 50% under de senaste 10 åren, men från en ännu lägre nivå). I Köpenhamn, som har mindre snö men mer vind, är motsvarande siffra över 50%.

Jag har precis tagit del av ett seminarium om cykelinvesteringar. Medelcyklisten tjänar ca 31000 i månaden, medelreslängden per cykelresa är 7 kilometer och medeltiden per resa är 29 minuter. Beräkningar som gjorts av Maria Börjesson, Doktor i trafikmodellering, visar att investeringar i cykel i många fall värderas högre än i kollektiv eller vägtrafik. Investeringar som främjar ökad cykling är till exempel cykelställ, cykelbanor och planöverbyggda korsningar.

En annan studie som gjorts av Pelle Envall, doktor i trafikplanering, visar att det är i de kommuner som det finns en speciell plan för cykeltrafiken som också får till cykelinvesteringar och ett ökat cyklande.

Kista är Stockholms största arbetsplats utanför innerstaden. Biltrafiken till Kista ökar ständigt och köerna ut och in i Kista vid rusningstid är betydande. Samtidigt tillhör de arbetande i Kista i mångt och mycket den välbetalda och hälsomedvetna grupp som faktiskt skulle kunna tänka sig att cykla till jobbet om bara förutsättningarna var rimliga. Folkpartiet, och folkpartiet i Rinkeby-Kista, bör ligga på för fler cykelinvesteringar! En bra första stäcka kan vara att lägga en cykelbana längs den sträcka som ska förses med tvärbana 2017. Där finns det ju uppenbarligen redan ett behov av transporter.

Den statlig infrastrukturpropositionen som kom i höstas har målet att cykel och gångtransporter ska öka. Boverket och trafikverken får tydliga instruktioner om att planera för att möjliggöra och stimulera cykeltrafik. Kista är framtiden och här ska vi ligga först med ett miljö och hälsovänligt resande!

Martin Ängeby

Pa gang 2009

11 februari 2009 by

Arsmote i mandags med trevliga och tappra liberaler i Rinkeby och Kista.  Nu borjar entusiasmen bubbla infor de tva kommande valen, EPvalet i ar och de allmanna valen nasta ar.  Under varen kommer vi att bjuda ut liberala EP kandidater till Husby, hall utkik efter inbjudan har pa bloggen.  Vi tanker oss temat Storstadsfragor och Europa.

Martin, Ordforande

Järvalyftet lyfter

24 oktober 2008 by

Nu har Järvadialogen, ett projekt för att presentera Järvalyftet och låta alla boende i Järva bli delaktiga i processen, flyttat in i Husby! Lokalerna upplåtes av Svenska Bostäder och ligger på Trondheimsgatan 3, bakom tunnelbaneuppgången i Husby centrum.

Alla som är intresserade av att se visionerna för Järva 2030 borde gå dit och titta på utställningarna och prata med personalen där. Man går nästan garanterat därifrån full av framtidstro och en känsla av att bostadsbolag och politiker faktiskt lyssnar på och bryr sig om de boende i Järva.

För den som vandrat runt i Husby på senare tid är också den praktiska förändringen märkbar. Det byts balkongräcken, målas om, tilläggsisoleras och rustas upp lite varstans.

En gång i tiden var Järva ett område som det var lite status att flytta till. Genom årens misskötsel av husen och den glömska områdena kring Järva fallit i beträffande nyskapande stadsplanering, har denna status försvunnit. Det är glädjande att Järvalyftet nu har kommit igång och kan ge dessa områden en rejäl skjuts in i framtiden!

Klicka här för att komma till Stockholms stads webbplats om Järvalyftet.

Blandade boendeformer en förutsättning för integration

18 september 2008 by

Bostadsfrågan engagerar många i Stockholm. I dagens SvD uppmärksammas detta och man konstaterar att fler och billigare bostäder önskas. För oss som dagligen rör oss i miljonprogramområden vet vi att detta inte är det enda som är önskvärt. Visst behöver det byggas fler bostäder, men man måste i detaljplaneringen ta hänsyn till vilka upplåtelseformer som finns i olika områden.

Det stora problemet i många miljonprogramsområden är att det bara finns hyresrätter, i många fall också relativt orenoverade och därmed billiga sådana. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd är bara ett exempel. Vad vi vet om detta är att det motverkar god integration – finns det bara en sorts bostäder i ett område lockar det också till att det blir ganska homogena invånargrupper där. I fallet med Järvafältet ser vi att många grupper människor med invandrarbakgrund har bosatt sig där. Bristen på bostadsrätter, radhus och andra former av boende har givit en slående homogen befolkning inom vissa områden.

Integration uppnås inte om olika befolkningsgrupper håller sig på sin kant utan att mötas på naturliga träffpunkter. För att motverka detta måste stadsplaneringen ta hänsyn till olika områdens karaktär. Vid planering av nybyggnation måste man se till att det finns tillgång till hyresrätter, bostadsrätter och andra boendeformer. På så sätt skapar vi integration och motverkar främlingsfientlighet. Det är lätt att tala illa om främlingar, en helt annan sak att tala illa om den granne man lånar en kopp socker av ibland.

Kistaliberalismen får plats i lokaltidningen

17 april 2008 by

I lokaltidnigen Mitt i Kista 15 April 2008 syns Kistaliberalserna på två ställen. 

Under ”nyheter i korthet” rapporterar man om en skrivelse som Burhan Yildiz och jag lagt i stadsdelsnämnden om naturundervisning för stadsdelens barn.  Vi gav förvaltningen i uppgift att se om Rinkeby-Kistabarnen kan få del av fältskoleverksamheten på Eggeby Gård.

På insändarsidan har jag fått in en kortis om hur lite oppositionen gjort för boendemiljön i Husby under sin tid vid makten och jag påpekar att privatägaren Wallenstam gjort mer på tre år än Svenska Bostäder gjort på 30.  Ungefär.

Martin Ängeby, Ordförande

02 april 2008 by

I stadsdelsnämndsmötet den 27 mars lade vi två nya skrivelser, en om att utreda möjligheterna för barn i Rinkeby-Kista att ta del av naturskolan på Eggeby Gård. Den andra skrivelsen, som även moderaterna ställer sig bakom, handlar om att sätta upp tydliga mål för stadsdelens EU samordning. Vi framförde särskilt förslaget att man det närmsta året bör fokusera på att öka valdeltagande i EU-parlamentsvalet.

Vi såg också till att stadsdelens personal i ett fall skulle slippa betala för sin egen kunskapsutveckling, som medfinansiärer till en studieresa.

Vi lade ett särskilt yttrande om att djärv och avantgardistisk arkitektur behövs i de nya områdena i Kista Gård för att lyfta Kistas profil ytterligare som Stockholms framtid.

Ett ärende i mötet rörde namngivning av namnlösa parker i Rinekby, där berörda nämnder i stan ska tillskrivas. Vi gjorde medskicket att de namn som väljs bör spegla Rinkebys internatiionella karaktär.  Det är inte främmande med ”utländska” namn på platser i Stockholm, vi har ju redan Albano och Frescato till exempel.

11 februari 2008 by

På torsdag är det möte i stadsdelsnämnden igen.  Ärende 16 är en remiss från stadbyggnadskontoret angående den nya bebyggelsen runt Kista Gård.  Ni kan läsa ärendet i sin helhet på http://insyn.stockholm.se/rinkebykista/document/2008-02-14/Dagordning/16/16%20Bilaga.pdf

Det står alla invånare fritt att yttra sig under samrådet, och en utställning av SBK:s förslag finns i Kista Bibliotek.

Vi som sitter i SDN för Fp:s räkning kommer att lägga följande yttrande:

Kista är en unik stadsdel i Sverige, en nod i den globaliserade kunskapsindustrin och en mötesplats mellan människor från hela världen.  Högskola, näringsliv, bostadsområden och handeln sjuder av aktivitet och mångfald.  Kista är ett starkt varumärke för stockholm och en modell för hur ytterstäders perifiera områden kan lyftas genom gemensamma anstängningar från akademi, företag, kommers och politik.

 

Framtidslöftet som Kista representerar ska avspeglas i dess bebyggelse. Just i Kista behövs en djärvare och mer emblematisk arkitektur är vad som möjligt är i andra delar i Stockholm. Vad som skulle skämma i Vasastan kan skimra i Kista.

 

Fp i Kista stadsdelsnämnd ställer sig odelat positiva till en tät utbyggnad av bostäder och lokaler för verksamheter i Kista. Förslaget lever dock inte upp till de ”höga krav på gestaltningen av området” som man efterstävar.  Man efterstävar i remisstexten ett ”modernt och varierat uttryck” men de arkitektritade förslagen som visas lever inte upp till varken att var samtida eller att vara varierade.  I remissen betonas även att ett samspel mellan det nya området och tidigare bebyggelse är viktigt.  De nya husen samspelar möjligen med betongbrutalismen i miljonprogrammets Husby men inte med Kistas glasinklädda framtidsoptimism.

 

Stadsbyggnadskontoret bör göra ett omtag angående gestaltningen av det nya området och återkomma med ett förslag med starkare landmärkeskaraktär. I omtaget kan man betänka om putsfasader är nödvändiga, om man inte kan ge de nya kvarteren ytterligare stadskaraktär genom att planera för helt sluten bebyggelse (där gårdarna för de boende) och om modern eftersträvansvärd klimatvänlighet kan avspeglas i gestaltningen.

Europacirkeln

30 januari 2008 by

Fyra Kistaliberaler träffade Isa Turan som berättade om stadsdelsförvaltningens arbete med EU-frågor.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning får 300,000 kr om året från Europeiska Kommissionen, i huvudsak för informationsarbete.  Mer pengar finns att hämta om det finns bra projektidéer.  Förvaltningen har tidigare haft en heltidsanställd EU samordnare (Isa), denna tjänst innehåller numera även andra uppgifter.

Informationsarbetet riktar sig (hittils) mot fyra grupper: Lärare, föreningar, pensionärer och företagare.

Efter informationsträffen slog vi oss ner på närliggande restaurang och diskuterade idéer om hur förvaltningen och Kistaliberalerna kan vidare levandegöra de gemensamma europeiska institutionerna i Rinkeby och Kista. Bland annat diskuterades (1) möjliga evenemang där man diskuterar EU:s relationer med länder som stadsdelens invånare har anknytning till, exempelvis Turkiet. Detta skulle möjligen kunna organiseras i samarbete med studieförbundet vuxenskolan.

(2) att närmare studera vad EU vill inom innovationspolitiken, och koppla detta till Kista Science City.

(3) att organisera ett seminarium på temat migration inom och utanför Europa, eventuellt i samarbete med Fp:s frihetliga nätverk som går i liknande tankar.

(4) studieresor för förvaltning, nämnd och/eller Folkparti, inte till Bryssel utan till någon region/stadsdel i Europa som brottas med liknande utmaningar och möjligheter som Rinkeby-Kista, och på detta sätt öka känslan för det verkliga innehållet i EU sammarbetet, att vi är Europeer tillsammans.

Vi diskuterade även svårigheten för människor att identifiera sig med Europa och de Europeiska institutionerna. Det noterades att Kommissionens beskickning i Stockholm är ganska osynlig och vi funderade på om den hysas in i en mer emblematisk byggnad av landmärkeskarraktär, till exempel Strömsborg som ju ligger mitt i pärlbandet av landstingshus, stadshus, riksdagshus och kungahus.

I övrigt diskuterades innehållet i nästa träff, vilket cirkelledaren kommer att meddela.